Country presentation: Japan

Indictment

Indictment of Japan

Evidence

in preparation

The Accused

The case of Ueda Yoko (Uehara Eiko): Emperor Hirohito, Ushijima Mitsuru, Hongo Yoshio, Cho Isamu
The case of Sawada Noriko (pseudonym): Emperor Hirohito, Kobayashi Seizo, Kondo Nobutake, Ando Rikichi, Kato Kyohei, Morioka Jiro, Arita Hachiro

Prosecutors

Kawaguchi Kazuko, Higashizawa Yasushi, Yokota Yuichi, Abe Koki, Shin Hae Bong

Presentation

Prosecutor
Kawaguchi Kazuko The contents of the indictment
The case of Tsuji in Okinawa
Judge
Christine Chinkin Question
Expert testimony:
Fujime Yuki On Japanese ‘comfort women’ (interrogation: Kawaguchi Kazuko)
Judge
Christine Chinkin Question